Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Ochrana osobných údajov - GDPR
Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou zákona o Ochrane osobných údajov a GDPR, o čom vás vopred informujeme.

 

Definícia používaných pojmov:

* Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "Zákon".

* ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.

* - osobné údaje.

* IS (informačný systém) - akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

* Prevádzkovateľ - každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (prevádzkovateľ e-shopu)

* Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú (zakazník e-shopu).

* Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma, poskytovateľ e-shopu apod.).

* Príjemca – je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, s výnimkou orgánov verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

* Treťou stranou treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia revádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

* IS e-shop (E-shop) – IS spracúva OÚ za účelom predaja tovarov a príp. služieb

* IS marketing – IS spracúvajúci OÚ, potrebné pre zasielanie newsletterov, reklamy apod. Meno a priezvisko, adresa a adresa elektronickej pošty môžu byť aj OÚ.

* Online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

* Cookies – malé dátové súbory, ktoré e-shop posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky e-shopu, ak je ich použitie v prehliadači povolené. E-shop používa cookies pre autentifikáciu užívateľa v spojení s prihlasovacími údajmi pre personaliáciu e-shopu. Niektoré e-shopy používajú aj cookies pre štatistiku a aj pre personalizáciu reklamy pomocou profilovania užívateľa. Ak sa v e-shope používajú cookies pre profilovanie, je nutné dotknutú osobu vopred na to upozorniť. Bližšie informácie o cookies nájdete tu.

* e-mailová adresa – adresa elektronickej pošty dotknutej osoby.

 

V súlade s §19 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:

 

Názov e-shopu: www.koberce-eva.sk

 

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodný názov: Eva Zrebná

Právna forma: SZČO

Sídlo: Hlboké nad Váhom 210, 01401 Bytča

IČO: 46202935

IČ DPH: SK1084164708

 

Údaje o sprostredkovateľovi:

Obchodný názov: Golemos s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Zátkovo nábř. 448/7,České Budějovice 1, Česká republika

IČO: 05208777

IČ DPH:

Činnosť: Spravuje HW a SW e/shopu

 

Údaje tretích stranách:

Obchodný názov: General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (GLS)

Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

IČO: 25642642

Činnosť: Doručenie zásielky z e-shopu

 

Obchodný názov: TOPTRANS EU, a.s.

Sídlo: Na Priehon 50, 949 01 Nitra

IČO: 36703923

Činnosť: Doručenie zásielky z e-shopu

 

Obchodný názov: Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124

Činnosť: Doručenie zásielky z e-shopu

 

IS e-shop

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva pre tieto účely:

Spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií tieto OÚ

* Titul, meno, priezvisko

* Poštová adresa

* E-mailová adresa

* Telefónne číslo

* Fakturačné údaje

Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať. Doba spracúvania OÚ je podmienená zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej zmluvy (napr. o účtovníctve. DPH atď.).

 

IS marketing

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva OÚ pre tieto účely:

Zasielanie newsletterov prevádzkovateľ spracúva tieo OÚ dotknutých osôb tieto OÚ

* Meno, priezvisko

* e-mailová adresa

Právnym základom spracúvania OÚ v IS marketing je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

- dokázateľný súhlas dotknutej osoby. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka s textom "Súhlasím so zasielaním noviniek". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

 

IS verný zákazník (vernostný program)

Pri pravidelnom nákupe dostáva zákazník e-shopu zľavy. Pre zaradenie do zľavového programu dotknutá osoba dobrovoľne vyjadrí súhlas so spracúvaním jej OÚ pre zaradenie do vernostného programu. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka s textom "Súhlasím so zaradením do vernostného programu". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

Právnym základom spracúvania OÚ v IS verný zákazník (vernostný program) je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona - dokázateľný súhlas dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos OÚ do tretích krajín.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ dotknutých osôb len na vyššie uvedené účely v rámci svojho e-shopu.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť len pravdivé OÚ. V prípade ich zmeny je povinná o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa alebo si ich môže sama opraviť v e-shope.

Dotknutá osoba (zákazník e-shopu) má v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na informáciu:

a) či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) príjemcu osobných údajov,

d) doba uchovávania osobných údajov

e) namietanie voči spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov

f) o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100

 

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Svoje právo môže dotknutá osoba využiť po prihlásení sa do e-shopu.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak nastalo:

a) splnenie účelu spracúvania,

b) odvolanie súhlasu a neexistencia iného právneho základu pre spracúvanie,

c) namietanie voči spracúvaniu,

d) nezákonné spracúvanie osobných údajov,

e) splnenie zákonnej povinnosti

f) OÚ sa získavali v súvislosti so službou informačnej spoločnosti.

 

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 13 ods. 1 písm. b)

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania a na účely priameho marketingu . Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o jej právach najneskôr pri prvej komunikácii s ňou. Právo sa uplatňuje okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký, historický a štatistický účel.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť; ak spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale ich potrebuje dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; dotknutá osoba namietala spracúvanie a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, prevádzkovateľ osobné údaje iba uchováva; spracúvať ich môže len so súhlasom dotknutej osoby, za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo verejného záujmu.

 

Právo podať sťažnosť a právo na náhradu škody

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, spravidla v členskom štáte svojho obvyklého pobytu a má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ak sa na spracúvaní zúčastnili viacerí prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

Bližšie informácie nájdete a uplatňovať svoje právo si môžete na adrese: e-objednavky@seznam.cz

 

Pôvodné znenie: Ochrana osobných údajov platné do 24.05.2018

IS e-shop je oznámený na ÚOOÚ pod číslom : 201411739

 

Na stránke e-shopu používame cookies pre skvalitnenie našich služieb. Expiračná doba cookies je od 30 sekúnd do 1 roka. Používame tieto typy cookies:

* Nutné cookies: Cookies slúžia pre prevádzku stránok e-shopu, aby ste sa mohli pohybovať v e-shope a aby ste mohli využívať jeho funkcie. Bez týchto cookies nebude možné poskytnúť určité funkcie, napríklad nákupný košík.

* Analytické cookies: Cookies slúžia pre analýzu práce užívateľa so stránkami. Napr. aký používate prehliadač, aké používate rozlíšenie stránky. Slúžia nám pre skvalitnenie našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.

* Funkčné cookies: Cookies si pamätajú Vaše nastavenia stránky za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše nastavenie stránky, napr. jazyka, typ písma, rozlíšenie stránky, pamätať si vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate, za účelom poskytnutia osobnejšieho online prístupu. Môžu sa používať na sledovanie, aké výrobky alebo videá sa Vám zobrazovali, aby sa predišlo ich opätovnému zobrazeniu, aby ste mohli využívať sociálne nástroje ako sú blogy, chaty a fóra. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zverejnili.

* Cielené, reklamné cookies: Cookies slúžia pre zistenie Vašich záujmov preto, aby sme Vám mohli na stránke zobrazovať reklamu len tých výrobkov, ktoré Vás zaujímajú, tzv. personalizovaná reklama, ako aj z dôvodu stanovenia efektívnosti našich reklamných kampaní. Pamätajú si, či ste navštívili jednu z našich internetových stránok a táto informácia sa zdieľa s ďalšími stranami, vrátane inzerentov a našich agentúr. Tieto súbory cookies môžu byť taktiež spojené s funkciami stránky poskytovanej treťou stranou. Väčšina typov týchto cookies sledujú zákazníkov prostredníctvom ich IP adresy, prihlasovacieho mena a preto môžu zbierať osobné údaje. Sú to: spoločnosť Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR, Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA a Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

* Cookies tretích strán: ak na stránke použijeme súbory tretích strán, napr. video na stránke e-shopu využíva službu YouTube a používa aj cookies zo služby YouTube

Na stránkach e-shopu pre skvalitnenie našich služieb využívame automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania. Používame na to službu Google AdWords, Facebook Ads,. Cieľom profilovania je ponúkať Vám len relevantné ponuky nášho e-shopu. Právne účinky nemá žiadne. Ak nechcete, aby sa ukladali cookies vo Vašom počítači, môžete ich zablokovať vo Vašom prehliadači, prípadne si môžete nastaviť preferencie ochrany súkromia priamo nastránke tu. Samozrejme, zablokovaním cookies obmedzíte funkčnosť e-shopu. Bližšie informácie o cookies nájdete tu. Ako môžete zablokovať cookies vo Vašom prehliadači, nájdete v návode k prehliadaču.