Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky pre e-shop koberce Eva

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.koberce-eva.sk

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.koberce-eva.sk je:

Eva Zrebná, Hlboké nad Váhom 210, 01401 Bytča, Slovenská republika, tel:0911 091 679

IČO: 46202935, DIČ: 1084164708. IČ DPH: SK1084164708

Plátca DPH podľa §4 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov

Zápis v registri: Obvodný úrad Žilina, č. Živnostenského registra 580-47708

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru ,
e-mail: za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 

Všeobecné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.koberce-eva.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami e-koberce.eva.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Dodacie lehoty


Dodacia lehota je do 14 dní. O aktuálnej dodacej lehote každej objednávky Vás budeme informovať na Vašu mailovú adresu uvedenú pri registrácii-objednávke.
V prípade, že Vám nebudeme môcť dodať všetok objednaný tovar v jednej zásielke, Vás budeme včas informovať na Vašu mailovú adresu. Ak si objednáte tovar, ktorý sa medzičasom už vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite Vás budeme informovať.

Dodacie podmienky


Dodacia lehota je do 14 pracovných dní a začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.koberce-eva.sk dodáva svoje produkty:
1.   Prepravcom GLS a TopTrans, poprípade iným zmluvným prepravcom 
•    objednaný produkt je doručený prostredníctvom kuriéra
•    tovar bude doručený do 24 hodín od expedovania zásielky
•    pred expedovaním zásielky sú vám na email doručené informácie o termíne doručenia
•    kuriér avizuje príchod zásielky adresátovi prostredníctvom telekomunikačného zariadenia v deň príchodu zásielky. Na základe avizovania si môže adresát dohodnúť s kuriérom spôsob a deň dodania.
•    v prípade, ak má zásielka hmotnosť vyššiu ako 15kg, pomôže kuriérovi pri jej preberaní adresát, alebo oprávnený prijímateľ. Doručenie zásielky s hmotnosťou vyššou ako 30kg avizuje kuriér adresátovi s poznámkou, že zásielka sa nachádza vo vozidle pri odovzdávacom mieste. Adresát si zabezpečí vyloženie zásielky sám. Ak sa s kurierom nedohodne inak.
Cena dopravy v rámci celej SR.

Neprehliadnite - zásielku si vždy pozorne prezrite a pokiaľ balík vykazuje akékoľvek známky mechanického poškodenia, odmietnite jeho prevzatie. V prípade, že to bude možné, otvorte zásielku pred doručovateľom. Pokiaľ bude javiť známky poškodenia, okamžite balík reklamujte, spíšte škodový zápis s kuriérom (doručovateľom). Pokiaľ balík s poškodením prevezmete a na túto skutočnosť prídete neskôr, prepravca reklamáciu neuzná. Za poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri doručovaní neručíme

Spôsob platby

Pri objednávke za tovar je možná platba prevodným príkazom na faktúru. V prípade platby za tovar prostredníctvom faktúry Vám pri potvrdení objednávky e-mailom pošleme zálohovú faktúru - údaje k platbe, číslo účtu a variabilný symbol.
Po pripísaní uvedenej čiastky na náš účet Vám pošleme Vami objednaný tovar. Originál faktúry zasielame po vyžiadaní samostatne slovenskou poštou, doklad si starostlivo uschovajte pre prípadne reklamácie. (registrovaný zákazník má faktúru v svojom účte v e-shope)

Všetky ceny v našom cenníku sú zmluvné a konečné. Eva Zrebná ako prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

Storno objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom , prípadne storno formulárom

V prípade, že kupujúci objednávku stornuje po uhradení objednávky, bude predávajúci storno akceptovať v prípade kusového tovaru.

Objednávku kusového tovaru je možné stornovať (odstúpiť od zmluvy) do 14 dní po doručení tovaru

Objednaný tovar na mieru nie je možné stornovať po uhradení kúpnej ceny.

Objednávku tovaru na mieru je možné stornovať len pred uhradením kúpnej ceny.

Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Poznámka k bodu 6. - medzi tieto sa zaraďuje napríklad tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť ak bol zabalený a tento obal bol porušený, predaj záznamov ak bol ich ochranný obal porušený a podobne, pričom aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

Tovar vyrobený na mieru nieje možné vrátiť. (metrážne koberce, PVC, behúne) ak nieje dohodnuté inak.

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uplatniť súdnou cestou.

Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov.

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.

V prípade, že zásielka vykazuje známky mechanického poškodenia, má právo tovar neprevziať a mal by spísať škodový zápis s kuriérom (doručovateľom)

Kupujúci je povinný bezodkladne o takej udalosti upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že Záruka na tovar zaniká v prípade chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho (nesprávnym používaním či mechanickým poškodením tovaru).

Reklamácia
Pri reklamácii, má kupujúci právo na odstránenie vady, výmenu tovaru, na primeranú zľavu, alebo právo od zmluvy odstúpiť
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky 24mes., preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim (číslo objednávky, predfaktúry ...).

Reklamačný formulár je k dispozícii tu, a je priložený v e-mailovom potvrdení objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba, v deň jeho prevzatia.

2. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

3. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu na používanie,

d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f. poškodením záručnej plomby alebo jej znehodnotením ak ju produkt obsahuje,

g. neodbornou montážou alebo demontážou, ak si to vyžadujú príslušné právne predpisy,

h. zásahom do produktu, ktorým sa vykonajú zmeny, ktoré kvalitatívne zlepšujú produkt ale neboli vykonané výrobcom alebo ním poverenou osobou, napr. pretaktovanie procesoru,

i. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

4. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

6. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie môže žiadať predávajúceho o nápravu. Ak predávajúci žiadosť zamietne, alebo od odoslania žiadosti neodpovie do 30 dní, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Napr. Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete Tu

Ceny

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena tovaru pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky, Konečná cena dopravného je uvedená v emaily s predfaktúrou.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú

Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa., ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate a aký obsah prechádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

7. Stránka spracúva tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť stránky, preferenčné cookies, ktoré obsahujú informácie napr. o vami nastavenom jazyku a mene, a taktiež analytické cookies, ktoré nám pomáhajú pochopiť Vaše správanie na stránke ale aj reklamné cookies, ktoré nám pomáhajú udržať prehľad o vašich záujmoch.. Posledné tri typy cookies môžete odmietnuť.

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača ako aj na našej internetovej stránke.

9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.


Obchodné podmienky platia od 1.12.2011. aktualizácia 7.5.2021, aktualizácia 30.03..2022

 

Zúženie

Zakúpený koberec môže byť zúžený na vami požadovaný rozmer z toleranciou 1%, za poplatok uvedený v ľavom stĺpci pod názvom Zúženie koberca.

Za zúženie sa považuje napr.: koberec v metráži šírka 4m x dĺžka 4,5m-zúženie na šírku 3,8m x dĺžka 4,5m - v tomto prípade bude účtovaný poplatok Zúženie.

 

 

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár
Záruka na tovar v dĺžke 24 mesiacov začína plynúť od následujúceho dňa po prevzatí veci kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy

Formulár na Odstúpenie od zmluvy

Tovar vyrobený na mieru nieje možné vrátiť. (metrážne koberce, PVC, behúne) ak nieje dohodnuté inak. Zákon o ochrane spotrebiteľa  č. 102/2014 Z.z. umožňuje odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom Nie je tovar zhotovený podľa špecifických požiadaviek ( tovar zhotovený na mieru)