S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše wwww stránky využívame cookies "ukladanie súborov cookie na vašom zariadení". Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení prehliadača.


Objednat obšitie koberca

Objednať zúženie šírky koberca


Upozornenie!!!

Odtiene farieb zobrazeného sortimentu sa môžu na monitore mierne líšiť od skutočných farieb


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky pre e-shop koberce Eva

Všeobecné ustanovenia


Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.koberce-eva.sk  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.koberce-eva.sk je Eva Zrebná, Hlboké nad Váhom 210, 01401 Bytča, Slovenská republika

IČO: 46202935, DIČ: 1084164708. IČ DPH: SK1084164708

Plátca DPH podľa §4 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.koberce-eva.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami e-koberce.eva.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Dodacie lehoty


Dodacia lehota je 14 dní. O aktuálnej dodacej lehote každej objednávky Vás budeme informovať na Vašu mailovú adresu uvedenú pri registrácii-objednávke.
V prípade, že Vám nebudeme môcť dodať všetok objednaný tovar v jednej zásielke, Vás budeme včas informovať na Vašu mailovú adresu. Ak si objednáte tovar, ktorý sa medzičasom už vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite Vás budeme informovať.

Dodacie podmienky


Dodacia lehota je 14 pracovných dní a začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.koberce-eva.sk dodáva svoje produkty:
1.   Prepravcom TopTrans poprípade iným zmluvným prepravcom 
•    objednaný produkt je doručený prostredníctvom kuriéra
•    tovar bude doručený do 24 hodín od expedovania zásielky
•    pred expedovaním zásielky sú vám na email doručené informácie o termíne doručenia
•    kuriér avizuje príchod zásielky adresátovi prostredníctvom telekomunikačného zariadenia v deň príchodu zásielky. Na základe avizovania si môže adresát dohodnúť s kuriérom spôsob a deň dodania.
•    v prípade, ak má zásielka hmotnosť vyššiu ako 15kg, pomôže kuriérovi pri jej preberaní adresát, alebo oprávnený prijímateľ. Doručenie zásielky s hmotnosťou vyššou ako 30kg avizuje kuriér adresátovi s poznámkou, že zásielka sa nachádza vo vozidle pri odovzdávacom mieste. Adresát si zabezpečí vyloženie zásielky sám. Ak sa s kurierom nedohodne inak.
Cena dopravy v rámci celej SR.


Neprehliadnite - zásielku doručovanú doručovateľom si vždy pozorne prezrite a pokiaľ balík vykazuje akékoľvek známky mechanického poškodenia, odmietnite jeho prevzatie. V prípade, že to bude možné, otvorte zásielku pred doručovateľom. Pokiaľ bude javiť známky poškodenia, okamžite balík reklamujte. Pokiaľ balík s poškodením prevezmete a na túto skutočnosť prídete neskôr, prepravca reklamáciu neuzná. Za poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri doručovaní neručíme

Spôsob platby


Pri objednávke za tovar je možná platba prevodným príkazom na faktúru. V prípade platby za tovar prostredníctvom faktúry Vám pri potvrdení objednávky e-mailom pošleme zálohovú fakturu - údaje k platbe, číslo účtu a variabilný symbol.
Ihneď po pripísaní uvedenej čiastky na náš účet Vám pošleme Vami objednaný tovar. Originál faktúry zasielame po vyžiadaní samostatne slovenskou poštou, doklad si starostlivo uschovajte pre prípadne reklamácie.

Všetky ceny v našom cenníku sú zmluvné a konečné. Eva Zrebná ako prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

Storno objednávky


Kupujúci môže svoju objednávku stornovať a to najneskôr do uhradenia objednávky, a to e-mailom (v predmete e-mailu musí byť uvedené slovo STORNO).
V prípade, že kupujúci objednávku stornuje neskôr (po uhradení objednávky-po pripísaní platby na našom účte v Slov.sporiteľni), bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje.

Odstúpenie od zmluvy


V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu netýka sa tovaru na mieru. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Záručná doba


Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
•    sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
•    sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
•    sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
•    sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ceny

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena tovaru pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky, Konečná cena dopravného je uvedená v emaily s predfakturou.

Ochrana osobných údajov

  • Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom
  • Zaslaním objednávky predávajúcemu udeľuje kupujúci súhlas na zverejnenie údajov v zmysle zákona č. 428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ internetového obchodu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Prevádzkovateľ  internetového obchodu od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  5. Prevádzkovateľ internetového obchodu je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
  6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
  7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.12.2011.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Kupujúci má možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.

 

1. Dodatok obchodných podmienok s platnosťou od 1.12.2011

Z dôvodu objednávánia a rušenia objednávok sa nám znehodnocuje tovar. Z toho dôvodu sme prijali zásadné opatrenie a to:

Zavedenie storno poplatku vo výške 60% z ceny objednaného tovaru na mieru, vrátane dopravy. 

pri objednávke tovaru je vystavená predfaktura, po ktorej zaplatení je tovar vyrobený a doručený do 14 dní, pokiaľ nieje dohodnuté inak. V prípade, že po zaplatení a tým záväznom objednaní tovaru kupujúcí stornuje objednávku, mu vznikne povinnost zaplatiť storno poplatok vo výške 60% z ceny objednávky.

Vrátenie tovaru

Tovar vyrobený na mieru nieje možné vrátiť.

Zúženie

Zakúpený koberec môže byť zúžený na vami požadovaný rozmer z toleranciou 1%, za poplatek uvedený v ľavom stĺpci pod názvom Zúženie koberca.

Za zúženie sa považuje napr.: koberec v metráži šírka 4m x dĺžka 4,5m-zúženie na šírku 3,8m x dĺžka 4,5m - v tomto prípade bude účtovaný poplatok Zúženie.